Ελληνικά

Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης

 

 

Με την περιήγηση του επισκέπτη/ πελάτη & χρήστη των υπηρεσιών Β2Β, του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας Wood  Well M. Ζυμαρίδης ΑΕΒΕΕ τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, τους οποίους ο επισκέπτης/ πελάτης & χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/πελάτης &  χρήστης των υπηρεσιών Β2Β διαφωνεί με τους όρους χρήσης υποχρεούται να δηλώσει την αντίρρησή του αιτούμενος τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να μην κάνει χρήση αυτού.

Σε περίπτωση που επισκέπτης/ χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης υποχρεούται να μην πλοηγείται στην ιστοσελίδα της Wood  Well M. Ζυμαρίδης ΑΕΒΕΕ και να μην κάνει χρήση  καμίας πληροφορίας.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της που σύμφωνα με τον Νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Οι χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, άλλως, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο Επισκέπτης / Πελάτης ή & Χρήστης των υπηρεσιών B2B, του δικτυακού τόπου της Wood  Well M. Ζυμαρίδης ΑΕΒΕΕ υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης & στην περίπτωση που διαφωνεί οφείλει :


α. Πελάτης/Χρήστης των υπηρεσιών 
B2B να επικοινωνήσει με την εταιρεία αιτούμενος την διαγραφή του κωδικού πρόσβασης & να μην ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

 

β. Επισκέπτης/Χρήστης να μην πλοηγηθεί σε καμιά ιστοσελίδα & να μην κάνει χρήση καμίας πληροφορίας.


Αλλιώς τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος για όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού χώρου της 
Wood  Well M. Ζυμαρίδης ΑΕΒΕΕ.

1. Περιορισμός Ευθύνης :  

Η είσοδος στον δικτυακό τόπο & η χρήση των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Wood Well ΑΕΒΕΕ γίνεται με την ευθύνη του Πελάτη/Χρήστη & σε καμία περίπτωση δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη η Εταιρεία για άμεση, συμπτωματική ή έμμεση ζημιά η οποία απορρέει από την πρόσβαση, την πλοήγηση ή την χρήση του δικτυακού τόπου.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται - δεν αναλαμβάνει - ούτε επιβαρύνεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την πλοήγηση - την πρόσβαση - την χρήση ή την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού δεδομένων (Κείμενα - Φωτογραφίες ή Αρχεία κτλ) με κανένα τύπο εξόδων - δαπανών (αμοιβές είτε τεχνικών, είτε εμπειρογνωμόνων, είτε δικηγόρων ή & άλλα κόστη) τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν.

Καταγράφονται ενδεικτικά & όχι περιοριστικά : δυσλειτουργίες του προγράμματος -  τυχόν λάθη ή παραλείψεις  -  καθυστερήσεις μετάδοσης από τον υπολογιστή ή το δίκτυο  -  ιό  -   λάθος προγράμματος (bug) - ανθρώπινη ενέργεια ή παράληψη της -  συστήματα υπολογιστών (hardware)  - προγράμματα υπολογιστών (software)

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι καταβάλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα & οι πληροφορίες του δικτυακού της χώρου να είναι σαφείς - πλήρεις & ακριβείς,  χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση & συνεπώς χωρίς να ευθύνεται.

Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη της Wood Well AEBEE, ούτε ακόμη & στην περίπτωση της αμέλειας, για οποιαδήποτε ζημία με αφορμή την χρήση των πληροφοριών - των περιεχομένων ή των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου.

Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους Όρους, εάν η μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της οφείλεται σε ένα γεγονός πέρα από τον έλεγχό της, όπως σημαντική αδυναμία ενός μέρους του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αποτυχία του Διαδικτύου, φυσική καταστροφή, πόλεμος, εξέγερση, επιδημία, απεργίες ή άλλες οργανωμένες δράσεις της εργασίας, τρομοκρατία, ή άλλα γεγονότα του μεγέθους ή τύπου για τον οποίο προφυλάξεις δεν λαμβάνονται γενικά στο εμπόριο ή στη βιομηχανία.

2.  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας :

Η Εταιρεία επικοινωνεί, εκφράζεται και παρουσιάζεται επίσημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.woodwell.grστην πλατφόρμα (Β2Β) και με έντυπο υλικό (προσπέκτους), τα οποία αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της εταιρίας (κωδικοί, ονόματα, περιγραφές και φωτογραφίες ειδών - πληροφορίες κτλ) θα συντελούνται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υποχρεωτικά, η χρήση ή η πλοήγηση στον δικτυακό χώρο σημαίνει ότι ανεπιφύλακτα & αυτομάτως ο πελάτης ή ο επισκέπτης αποδέχεται και υπόκειται σε αυτούς τους όρους.

Ο Πελάτης/Επισκέπτης αναγνωρίζει πλήρως και σε όλη τους την έκταση τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας επί των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων που η Εταιρία χρησιμοποιεί κατά την παραγωγή και εμπορία των εμπορευμάτων της, και τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί άυλων αγαθών και περί του ελεύθερου ανταγωνισμού, και αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση όπως παραλείπει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών και εμποδίζει κάθε τέτοια προσβολή εκ μέρους τρίτων που συναλλάσσονται με αυτόν.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή - αναδημοσίευση - μετάδοση - έκδοση - φόρτωση - αναπαραγωγή - μετάφραση ή & περίληψη των πληροφοριών ή των δεδομένων του δικτυακού χώρου στης Εταιρείας χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεσή της.

Ο Επισκέπτης/Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας για να «κατεβάσει», να δημοσιεύσει, να διανέμει, ή με άλλο τρόπο να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε κείμενο, φωτογραφία - εικόνα ή άλλη εργασία προστατεύεται από τους νόμους του Εμπορικού Δικαίου, εκτός εάν: έχει δοθεί ρητή άδεια από την Εταιρεία ή με άλλο τρόπο επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους του Εμπορικού Δικαίου.

Είναι σταθερή πολιτική της Εταιρείας να τερματίσει τις συνεργασίες των Πελατών που έχουν κατ’ επανάληψη παραβεί τους Όρους  Χρήσης - Συνεργασίας.

3. Απαγόρευση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού : 

Ο Πελάτης/Μεταπωλητής  εφόσον διαθέτει προϊόντα της Εταιρείας, τα οποία έχουν αποκτηθεί με νόμιμα παραστατικά δύναται να κάνει χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας, πάντα με την προϋπόθεση της έγγραφης  συναίνεσης, με τρόπο που να μην βλάπτει την ιδιαιτερότητα, την εγκυρότητα και την καλή τους φήμη, υποχρεούταιδε να ενημερώνει την Εταιρεία για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-shop) που χρησιμοποιεί.

Εντελώς ενδεικτικά & όχι περιοριστικά, ο Πελάτης/Μεταπωλητής  έχει την υποχρέωση να μην προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες ήπαραλείψεις, που οδηγούν στον επηρεασμό των πελατών με τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων:

(α) ευθεία χρήση του ονόματος της επιχείρησης της Εταιρείας για χρονικό διάστημα τέτοιο που να δημιουργείται σύγχυση ποια επιχείρησηείναι ποια και να επιτυγχάνεται άμεσα η παρέλκυση της πελατείας.

(β) απομίμηση ονόματος, χρήση του πελατολογίου της Εταιρείας και ενημέρωσή του για προσφορές, ώστε να δελεασθεί και να προσελκυσθεί το καταναλωτικό κοινό στο συγκεκριμένο χώρο του Πελάτη/ Μεταπωλητή.

(γ) μη ενημέρωση του κοινού ότι το κατάστημα δεν ανήκει στην αλυσίδα ή πλημμελής ενημέρωση που μπορεί και να δυσφημεί την Εταιρεία.

(δ) χρήση συσκευασιών του με σήματα της Εταιρείας σε εμπορεύματα τρίτων προμηθευτών.

(ε) αναγραφή στην ιστοσελίδα, στον τιμοκατάλογο ή στην απόδειξη της ταμειακής μηχανής των 

διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη την έγκριση της.

 

(στ) αναληθείς ή ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες των ιδίων προϊόντων, οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν την ελεύθερη βούληση επιλογής των πελατών.

(ζ) υπερβολικό δελεασμό με στόχο την παρεμπόδιση σχηματισμού αντικειμενικής κρίσης στον καταναλωτή

(η)  απομίμηση  διαμορφωτικών  στοιχείων  προϊόντων  ή  διακριτικών  γνωρισμάτων  της  Εταιρείας,περιγραφές, κωδικούς καιφωτογραφίες ειδών, ώστε οι καταναλωτές να εκλαμβάνουν εσφαλμένα ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες του τρίτου προέρχονται από τηνΕταιρεία (προσκόλληση και αθέμιτη προσέλκυση πελατείας/εκμετάλλευση ξένης φήμης).

Η  χρήση δηλαδή στις συναλλαγές των σημάτων, αλλά και των διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας από τον Πελάτη/Μεταπωλητή να μηδημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό παραπλανητικές εντυπώσεις και κίνδυνο συγχύσεως και συσχετίσεως.

Υποχρέωση τουΠελάτη/Μεταπωλητή είναι να τηρούνται εντός του συναλλακτικού κύκλου, οι συνήθειςκανόνες της αγοράς και τα χρηστά ήθη, αποκλείοντας αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις.

Σκοπός των όρων αυτών είναι η άσκηση της ανταγωνιστικής ελευθερίας μέσα στα πλαίσια που χαράσσονται με βάση την αρχή του ποιοτικού ανταγωνισμού, ώστε η προτίμηση των πελατών να οφείλεται κατά το δυνατόν σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η καλύτερη ποιότητα και η ευνοϊκότερη τιμή, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, το καλύτερο δίκτυο διανομής κ.ο.κ.

Όταν θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρείας με τρόπους και μέσα που δεν ανταποκρίνονται στην αρχή της καλύτερης προσφοράς, τότε τίθεται θέμα τέλεσης πράξης ανταγωνισμού που είναι αθέμιτη.

Η Εταιρεία για οποιαδήποτε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της ή χρήσης αυτών ως δηλωτικώναπό τρίτους, δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, δικαστική ή άλλη για την άρση της παραβίασης ή προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, να εκφράζει αντιρρήσεις και να λαμβάνει κάθε άλλο κατά την κρίση της πρόσφορο μέτρο για την προληπτική ή κατασταλτική προστασία αυτών.

4. Παράνομες & παραβατικές συμπεριφορές :  

O Επισκέπτης/Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη & με την σχετική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού & Διεθνούς δικαίου που διέπουν τις επικοινωνίες & να απέχει από κάθε παράνομη & καταχρηστική χρήση του περιεχομένου & των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε ζημία στον δικτυακό χώρο ή στο διαδίκτυο η οποία απορρέει από κακή & αθέμιτη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Εταιρείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη του Επισκέπτη/Πελάτη, οφείλει δε να μην δημοσιεύει ή μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό δυσφημιστικό - εξυβριστικό - απειλητικό ή & ότι άλλο παράνομο θα μπορούσε να εγείρει αστική ευθύνη & ποινικό αδίκημα.

Η Εταιρεία καθώς & οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή των ιστοσελίδων της παρόλο που ελέγχουν & επιθεωρούν τον δικτυακό τόπο αποποιούνται ευθύνη για τυχόν ζημία ή αξίωση που θα μπορούσε να προκύψει δυσφήμησης - πλαστοπροσωπίας - εξύβρισης ή βλασφημίας κτλ.

5. Αναθεωρήσεις - Εφαρμοστέο Δίκαιο : 

Η Εταιρεία δύναται να αλλάξει τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών  ή τις νομικές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή & για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να υποχρεούται να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες αλλαγές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα. Ο Επισκέπτης/Πελάτης οφείλει να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, η χρήση & η πλοήγηση αυτόματα τεκμαίρει την αποδοχή των Όρων & των Νομικών Πληροφοριών  όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στην αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την χρήση & την πλοήγηση.

Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους Όρους, εάν η μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της οφείλεται σε ένα γεγονός πέρα από τον έλεγχό της, όπως σημαντική αδυναμία ενός μέρους του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αποτυχία του Διαδικτύου, φυσική καταστροφή, πόλεμος, εξέγερση, επιδημία, απεργίες ή άλλες οργανωμένες δράσεις της εργασίας, τρομοκρατία, ή άλλα γεγονότα του μεγέθους ή τύπου για τον οποίο προφυλάξεις δεν λαμβάνονται γενικά στο εμπόριο ή στη βιομηχανία.

Στους παρόντες Όρους  Χρήσης - Συνεργασίας μπορεί να ενσωματωθεί και οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία συνεργασίας-εμπορικής συναλλαγής, καθώς και Παραρτήματα που τυχόν επιθυμεί η Εταιρεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει  τη συμμόρφωση του χρήστη/επισκέπτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών του.

Αν οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή & είναι ως εκ τούτου άκυρη παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας η οποία δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό.

Αυτή η συμφωνία και οι εξ αυτής σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και οι από αυτήν ανακύπτουσες διαφορές, που δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθούν φιλικά, θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.