Ελληνικά

Επικοινωνία

  • Έκθεση
  • Ιερά Οδός 170, Αιγάλεω, Αθήνα
  • (Στάση Μετρό Ελαιώνας)
  • +30 210 34 23 880, 210 34 58 883, 210 34 24 133
  • Fax:+30 210 34 24 373
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Φόρμα επικοινωνίας
Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς
Συνέβη κάποιο σφάλμα . Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας Μη έγκυρο τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η εταιρεία «ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» η οποία εδρεύει στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής, επί της Ιεράς Οδού και αρ. 170,  με Α.Φ.Μ. 099362780 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, συμμορφούμενη με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον νέο  Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιχειρείμέσω της παρούσας δήλωσης περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να ενημερώσει «ως υπεύθυνος επεξεργασίας» τους επισκέπτες της επίσημης ιστοσελίδας της www.woodwell.gr, τους χρήστες των υπηρεσιών της πλατφόρμας Β2Β αλλά και τους πελάτες της σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται διαδικτυακά και στο πλαίσιο της παροχής των επιχειρηματικών της υπηρεσιών, τους σκοπούς που επιδιώκονται με την επεξεργασία τους καθώς και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων («υποκείμενα δεδομένων»).

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς προσπάθειας, δια του παρόντος θα σας εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε καθώς και τα δικαιώματά σας, έτσι ώστε στη συνέχεια, αν συμφωνείτε, να το δηλώσετε προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σ’ εσάς τα φυσικά πρόσωπα που είτε κάνετε χρήση των υπηρεσιών b2b(business to business) ως επαγγελματίες πελάτες μας είτε επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας είτε θέλετε να αποστείλετε οποιοδήποτε ερώτημα σας, μέσω της "Φόρμας Επικοινωνίας" του παρόντος ιστοτόπου η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησής σας.

1.  Ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

1.1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι νόμιμη μόνο εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- εάν  έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους σκοπούς.

 - εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (π.χ σύμβαση εργασίας, πώλησης, κατάρτιση παραγγελίας)

- εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή της εταιρείας μας με έννομη υποχρέωσή μας .

- εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας ή άλλου φυσικού προσώπου

- εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε (π.χ είστε πελάτης της μας, η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης,  διαβιβάζονται στοιχεία σε επιχειρήσεις ομίλου για διοικητικούς σκοπούς),  εκτός εάν έναντι αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.2 Σας ενημερώνουμε ότι όταν η επεξεργασία γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, για την λήψη νόμιμης συγκατάθεσης θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- η συγκατάθεσή σας να δίνεται ελεύθερα

- η συγκατάθεσή σας θα πρέπει να είναι ρητή, σαφής και απλή και να δίνεται πριν την επεξεργασία.

το αίτημα για την συγκατάθεση, εάν αυτή παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, θα πρέπει να υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση (δικαίωμα opt in).

- να έχετε προηγουμένως ενημερωθεί ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε και ο υπεύθυνος επεξεργασίας να σας παρέχει εύκολη πρόσβαση για να ανακαλέσει (δικαίωμα opt out).  

1.3 Η εταιρεία μας προβαίνει πάντοτε σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων βασιζόμενη κατά περίπτωση στις παραπάνω νομικές βάσεις επεξεργασίας που σας εκθέσαμε και πάντοτε με γνώμονα ότι τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων»). Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα προληπτικά.  

2.  Ποιες είναι οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε & ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας που επιδιώκουμε:

2.1  Δεδομένα πελατών μας: Κατά την κατάρτιση της παραγγελίας και την συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου των παραγγελιών,η εταιρεία μας ενημερώνει τους πελάτες της ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό της κατάρτισης της παραγγελίας και της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης στην οποία είναι αντισυμβαλλόμενοι καθώς επίσης και προς δική τους εξυπηρέτηση (π.χ. στην παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα μετά την πώληση - after sale services, αντικατάσταση ανταλλακτικού κλπ). [Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης και η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας χωρίς να θίγονται ή να υπερισχύουν έναντι αυτών θεμελιώδη δικαιώματά σας - άρθρο 6 παρ. 1 στ. β και στ του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 2016/679]

2.2  Δεδομένα χρηστών πλατφόρμας Β2Β (πελάτες χονδρικής πώλησης): Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Β2Β αλλά και την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της με την χρήση κωδικού πρόσβασης που η εταιρεία σας διαθέτει εισάγονται οικειοθελώς από εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (π.χ στοιχεία εταιρείας ή/και ατομικής επιχείρησης, διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων, Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικός πρόσβασης) η επεξεργασία των οποίων είναι αναγκαία τόσο για την περιήγησή σας στην πλατφόρμα και την χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσω αυτής όσο και για την υποβολή από εσάς αιτήματος παραγγελίας και συνακόλουθα την εκτέλεσή της από την εταιρεία μας. Επιπλέον, η εταιρεία μας κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα και πριν την χρήση των υπηρεσιών της ζητά από εσάς την  αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων με δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου εικονιδίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής των παρόντων όρων δεν θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή ενώ εφόσον προκύψει ανάγκη μετέπειτα ανάκλησης της αποδοχής των όρων παρακαλούμε ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο dataprotection woodwell .gr αιτούμενοι τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης που σας έχει αποδοθεί ή/και την παύση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν στο μέλλον. [Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελούν α) η νόμιμη συγκατάθεσή σας για την περιήγησή σας στην πλατφόρμα  β) ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης (σε περίπτωση υποβολής αιτήματος παραγγελίας)  καθώς και η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας χωρίς να θίγονται ή να υπερισχύουν έναντι αυτών θεμελιώδη δικαιώματά σας - άρθρο 6 παρ. 1 στ. α, β και στ του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 2016/679]  

2.3 Δεδομένα επισκεπτών ιστοσελίδας:

2.3.1  Αυτόματη συλλογή δεδομένων -Διευθύνσεις IP:  Κατά την επίσκεψη – πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας καθώς και σε περίπτωση που ανταλλάξετε με εμάς ηλεκτρονικά μηνύματα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους η διεύθυνση ΙP της συσκευής σας από την οποία φαίνεται ότι συνδεθήκατε ως επισκέπτης, η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης, το όνομα και η ιστοδιεύθυνση από την οποία συνδεθήκατε URL, η ονομασία του φυλλομετρητή σας.

Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για διάστημα 12 μηνών και έκτοτε διαγράφονται αυτόματα. Επίσης, εφόσον έχετε συναινέσει με την υπηρεσία γεωεντοπισμού του φυλλομετρητή σας, μπορούμε να πληροφορηθούμε σχετικά με την τοποθεσία σας προκειμένου να σας παρέχουμε πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική σας θέση. Τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε να μην πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας. [Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 2016/679 η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας χωρίς να θίγονται ή να υπερισχύουν έναντι αυτών θεμελιώδη δικαιώματά σας].

2.3.2  Αυτόματη συλλογή δεδομένων-Cookies: Ο ιστότοπος της εταιρείας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία με πληροφορίες (cookies) τα οποία αποθηκεύονται από τον περιηγητή (browser) του χρήστη/επισκέπτη στον υπολογιστή του ή/και σε κάθε εν γένει συσκευή με την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα. Tα cookies συμβάλλουν στην βελτίωση του διαδικτυακού τόπου και διευκολύνουν την περιήγηση του επισκέπτη σ’ αυτόν δεδομένου ότι κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις πληροφορίες αυτές και προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές πληροφορίες.

Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν  επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.

Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης  όπως περιγράφονται στην «Πολιτική Χρήσης Cookies». Πάντως, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο το οποίο ζητά τη συναίνεσή σας για την εγκατάσταση  των cookies στην συσκευή σας καθώς  την αποδοχή της Πολιτικής Χρήσης Cookies[Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στ. α του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 2016/679 – η νόμιμη συγκατάθεσή σας].

2.4  Φόρμες επικοινωνίας/επικοινωνία με ηλεκτρονικά μηνύματα ή τηλεφωνικές κλήσεις: Εφόσον θελήσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων, θα χρειαστεί να μας υποβάλλεται κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνσή σας, το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για δική σας εξυπηρέτηση δηλ. προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και να σας απαντήσουμε και για κανέναν άλλο σκοπό, ενώ αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Ωστόσο, κατά την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε την αποδοχή σας ως προς του παρόντες όρους απορρήτου και προστασίας δεδομένων.  [Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας σε συνδυασμό με τους σκοπούς της δικής σας εξυπηρέτησης καθώς και η νόμιμη συγκατάθεσή σας - άρθρο 6 παρ. 1 στ. α και στ. του Γενικού Κανονισμού  ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου].

2.5 Newsletters, ενημερωτικά έντυπα, καταλόγους: Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση) για να σας αποστείλει ενημερωτικά έντυπα, καταλόγους, newsletters σχετικά με νέα προϊόντα της, εκπτώσεις ή νέες υπηρεσίες μόνο εφόσον έχετε παράσχει προηγουμένως τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό. Η εταιρεία δεσμεύεται να ζητήσει την συγκατάθεσή σας (π.χ μέσω της κοινοποίησης σχετικού e-mail)  πριν προβεί σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες στο οποίο θα σας ρωτά εάν συναινείτε στην λήψη των παραπάνω ενημερωτικών εντύπων, καταλόγων, newslettersκαι την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό ενώ θα σας γνωρίζει ότι διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την δοθείσα συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση ανάκλησης της δοθείσας συγκατάθεσής σας, η εταιρεία μας θα σταματήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας αυτή μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συναίνεσής σας. 

2.6  Κομβία Κοινωνικής Δικτύωσης :  Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook) στην ιστοσελίδα μας. Η ενσωμάτωση αυτών των plugins υλοποιείται μέσω της addthis.com από την εταιρεία Clearsprings Technologies, Inc, 8000 WestparkDrive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA.

Για την προστασία του απορρήτου σας, χρησιμοποιούμε μια τεχνική λύση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών plugins που αποτρέπει τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) από το να διαβιβάζονται στην addthis ή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, μόλις η ιστοσελίδα μας ανοίγει. Μόνο όταν τα κοινωνικά plugins κλικάρονται για πρώτη φορά, τότε και ενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πλοηγός σας στο διαδίκτυο να ανακτά τα plugins από τους διακομιστές της addthis και να τους παρουσιάζει ως μέρος της ιστοσελίδας μας. Σε αυτό το συνδυασμό, πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP) μεταδίδονται στην addthis στις ΗΠΑ και σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Επιπλέον, η addthis.com μπορεί να αποθηκεύει cookies ή τα λεγόμενα «webbeacons» στον υπολογιστή σας.

Μόνο όταν κάνετε κλικ στα κοινωνικά plugins για δεύτερη φορά, θα είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση του κομβίου «Προσκαλέστε ένα φίλο» (π.χ. «Μου Αρέσει»). Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στο σχετικό κοινωνικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του addthis.com στην πολιτική απορρήτου του addthis.com κάνοντας στο www.addthis.com/privacy.

Ενημερωθείτε για τις ατομικές επιλογές ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης σας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies και webbeacons. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον κατασκευαστή του πλοηγού σας. Επιπλέον, τρίτοι πάροχοι προσφέρουν τις λεγόμενες επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης και plugins με τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο πλοηγός σας διαχειρίζεται cookies και προσωπικές πληροφορίες.

Με την επιλογή των ως άνω κομβίων κοινωνικής δικτύωσης παρέχετε και τη συναίνεση σας για όλα τα παραπάνω.

2.7  Επεξεργασία - Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων : Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος TLS = TransportLayerSecurity για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης TLS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

3.  Περίοδοι αποθήκευσης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των επιμέρους σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε και τους οποίους σας γνωστοποιούμε και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 12 μήνες, εκτός εάν απαιτείται η τήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα από την φορολογική, διοικητική νομοθεσία (εθνική και ευρωπαϊκή) ή  για την υπεράσπιση δικαιώματος της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων.

4.  Αυτοποιημένη επεξεργασία & profiling: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους ως άνω σκοπούς ούτε λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς  κατάρτισης προφίλ ( profiling ) και λήψης αποφάσεων βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.    

5.  Αποδέκτες: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους ούτε σε τρίτες χώρες, πλην των περιπτώσεων που η γνωστοποίηση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της εταιρείας σε έννομη υποχρέωσή της απορρέουσα από την εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας και νομικών αξιώσεων.

6.  Δεσμευτικότητα: Όλοι οι όροι του παρόντος σχετικά με την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δεσμευτικοί τόσο για την Εταιρεία μας («υπεύθυνος επεξεργασίας») όσο και για κάθε υπάλληλό της οποίος τυχόν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του προς την Εταιρεία και υπό την εποπτεία της Εταιρείας.

7.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

-  να ενημερώνεστε σχετικά με το ποίος επεξεργάζεται, για ποίο λόγο και τί είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία  («υποχρέωση παροχής διαφανούς ενημέρωσης»).  

- να αποκτάται πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν και να λαμβάνετε αντίγραφα

- να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβών, εσφαλμένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

- να ζητάτε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («δικαίωμα στη λήθη») εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατ’ άλλο τρόπο ή υπάρχει ανάκληση της συγκατάθεσης και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση επεξεργασίας ή υπάρχει αντίρρησή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή υπάρχει παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, να γνωρίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να μην συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων του εάν για παράδειγμα: υφίσταται νομική υποχρέωση που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπαγόμεθα ή τα δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται προκειμένου να καταστεί εφικτή η  θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

- να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σε περίπτωση που επιχειρούνται σκοποί εμπορικής προώθησης ή για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή σας

- να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας,  εν αναμονή κρίσεως επί αντιρρήσεών σας κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας για την επεξεργασία  υπερισχύουν των λόγων σας κλπ)

- να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε μορφότυπο αναγνωρίσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας(«δικαίωμα στη φορητότητα») υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει η σχετική νομοθεσία (π.χ η εφαρμογή να είναι τεχνικά εφικτή, η επεξεργασία να διενεργείται με αυτοποιημένα μέσα κλπ)

- να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε οι αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοποιημένη επεξεργασία και οι οποίες σας αφορούν και σας επηρεάζουν να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι από υπολογιστές (η εταιρεία μας δεν προβαίνει στη λήψη αποφάσεων βάσει αυτοποιημένης επεξεργασίας).

8.  Υποβολή αιτήματος σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας: Για την άσκηση των  δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας με τους ακόλουθους τρόπους: είτε αποστείλετε e-mail dataprotection woodwell .gr  είτε αποστείλετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας  www.woodwell.gr. Σας ενημερώνουμε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται δωρεάν, εκτός εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως λόγω του τυχόν επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του) οπότε στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται να αρνηθεί να δώσει συνέχεια. Η εταιρεία δεσμεύεται να απαντήσει στο αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον το αργότερο εντός ενός μήνα. Η εταιρεία ενδέχεται να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας δεν συμμορφωθεί με το αίτημά σας θα σας ενημερώσει σχετικά με τους λόγους απόρριψής του ενώ σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής .

9.  Οργανωτικά Μέτρα: Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού by design & by default») προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να επιδείξει τη συμμόρφωσή της με τον νόμο. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο. Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας(«αρχή της ελαχιστοποίησης») ενώ δεσμεύεται να τα διατηρεί τα δεδομένα που σας αφορούν ακριβή και ενημερωμένα και να τα διαγράφει με ασφάλεια όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) .

 10.  Παιδιά: Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.   

11.  Αναθεώρηση της παρούσας :  Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της παρούσας κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) καταγράφοντας την ημερομηνία τροποποίησης. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους της δήλωσης και να ελέγχετε την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ